LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIN HỌC KHÓA 183

(BẮT ĐẦU GHI DANH ONLINE TỪ 8:00 NGÀY 03/03/2021 ĐẾN 16:00 NGÀY 07/03/2021)

Ghi chú: Sỉ số mỗi lớp là 40. Sau khi đăng ký xong các bạn có thể xem lại môn đã ghi danh và thời gian đóng học phí tại menu "LỚP ĐÃ GHI DANH".

     Sau thời gian ghi danh online, những lớp còn chỗ sẽ được ghi danh trực tiếp tại Phòng Ghi Danh của Trung Tâm Tin Học Ứng Dụng.

STT Ngày học Giờ học Ngày khai giảng Mã lớp Tên lớp Học phí Số chỗ còn lại Ghi danh
1 T2-T4-T6 8h-11h 15/03/2021 AC1 Access cơ bản 350000 40 Đóng
2 T3-T5-T7 8h-11h 11/03/2021 AC2 Access cơ bản 350000 40 Đóng
3 T2-T4-T6 8h-11h 15/03/2021 AC3 Access cơ bản 350000 40 Đóng
4 T3-T5-T7 8h-11h 11/03/2021 AC4 Access cơ bản 350000 40 Đóng
5 T2-T4-T6 13h-16h 15/03/2021 AC5 Access cơ bản 350000 40 Đóng
6 T3-T5-T7 13h-16h 11/03/2021 AC6 Access cơ bản 350000 40 Đóng
7 T2-T4-T6 17h-20h 15/03/2021 AC7 Access cơ bản 350000 40 Đóng
8 T3-T5-T7 17h-20h 11/03/2021 AC8 Access cơ bản 350000 40 Đóng
9 T2-T4-T6 17h-20h 15/03/2021 AC9 Access cơ bản 350000 40 Đóng
10 T3-T5-T7 17h-20h 11/03/2021 AC10 Access cơ bản 350000 40 Đóng
11 T2-T4-T6 17h-20h 15/03/2021 AC11 Access cơ bản 350000 40 Đóng
12 T3-T5-T7 17h-20h 11/03/2021 AC12 Access cơ bản 350000 40 Đóng
13 T3-T5-T7 17h-20h 11/03/2021 AC14 Access cơ bản 350000 40 Đóng
14 T2-T4-T6 17h-20h 02/04/2021 OP1_1 Ôn Phần 1 (SV đã học Access) 700000 40 Đóng
15 T3-T5-T7 17h-20h 01/04/2021 OP1_2 Ôn Phần 1 (SV đã học Access) 700000 40 Đóng
16 T2-T4-T6 17h-20h 02/04/2021 OP1_3 Ôn Phần 1 (SV đã học Access) 700000 40 Đóng
17 T3-T5-T7 17h-20h 01/04/2021 OP1_4 Ôn Phần 1 (SV đã học Access) 700000 40 Đóng
18 T2-T4-T6 17h-20h 02/04/2021 OP1_5 Ôn Phần 1 (SV đã học Access) 700000 40 Đóng
19 T3-T5-T7 17h-20h 01/04/2021 OP1_6 Ôn Phần 1 (SV đã học Access) 700000 40 Đóng
20 T2-T4-T6 13h-16h 12/03/2021 EX1 Excel Nâng Cao 850000 40 Đóng
21 T3-T5-T7 13h-16h 11/03/2021 EX2 Excel Nâng Cao 850000 40 Đóng
22 T2-T4-T6 17h-20h 12/03/2021 EX3 Excel Nâng Cao 850000 40 Đóng
23 T3-T5-T7 17h-20h 11/03/2021 EX4 Excel Nâng Cao 850000 40 Đóng
24 T2-T4-T6 17h-20h 12/03/2021 EX5 Excel Nâng Cao 850000 40 Đóng
25 T3-T5-T7 17h-20h 11/03/2021 EX6 Excel Nâng Cao 850000 40 Đóng
26 T2-T4-T6 17h-20h 12/03/2021 EX7 Excel Nâng Cao 850000 40 Đóng
27 T3-T5-T7 17h-20h 11/03/2021 EX8 Excel Nâng Cao 850000 40 Đóng